داشبورد مدیریت

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد ﻓﺎﯾﻞ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﻠﺎﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﺪن اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آرﺷﯿﻮ، ﺳﺎﯾﺮ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
02 Jun 2021

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد ﻓﺎﯾﻞ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﻠﺎﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﺪن اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آرﺷﯿﻮ، ﺳﺎﯾﺮ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

مطالب مرتبط

کدام تکنولوژی را برای توسعه پورتالهای سازمانی انتخاب کنیم؟

جدیدترین ﻧﺴﺨﮥ ﻟﺎﯾﻔﺮی، ﻧﺴﺨﮥ 7.3.7 اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻮرﺗﺎل ﺳﭙﻬﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ...

جذب دانشجویان خارجی راهبردی برای خودکفایی اقتصادی دانشگاه ها

میدانیم جذب دانشجویان غیرایرانی در چندسال اخیر در دستور کار وزارت علوم قرار گرفته است با این وجود علی رغم فراهم سازی زیرساخت...

نگهداری همۀ هویتنامه‌ها و گذرواژه‌ها برایتان آسان نیست؟

در دنیای امروز شاید تصور سازمانی که فارغ از بسترهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بتواند به شکل مؤثر به حیات خود ادامه دهد مشکل...