کدام تکنولوژی را برای توسعه پورتالهای سازمانی انتخاب کنیم؟

جدیدترین ﻧﺴﺨﮥ ﻟﺎﯾﻔﺮی، ﻧﺴﺨﮥ 7.3.7 اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻮرﺗﺎل ﺳﭙﻬﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﺎت و زﯾﺮﺳﺎﯾﺖ‌ﻫﺎی ﭘﻮرﺗﺎل ﺧﻮد، دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻨﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ. اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ده‌ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﺟﺬاب...
02 Jun 2021

جدیدترین ﻧﺴﺨﮥ ﻟﺎﯾﻔﺮی، ﻧﺴﺨﮥ 7.3.7 اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻮرﺗﺎل ﺳﭙﻬﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﺎت و زﯾﺮﺳﺎﯾﺖ‌ﻫﺎی ﭘﻮرﺗﺎل ﺧﻮد، دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻨﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ. اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ده‌ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﺟﺬاب دﯾﮕﺮ در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﮥ ﭘﻮرﺗﺎل ﺳﭙﻬﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت دﻋﻮت ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ ...
 

نرم افزار پرتال سازمانی لایفری، یک محصول مبتنی بر وب و با استفاده از تکنولوژی Java EE می باشد که در طول حیات خود، سیر تکاملی چشمگیری داشته است. اولین نسخه های سپهر، مشخصه های سیستم های مدیریت محتوا (CMS) و پرتال های عمومی نظیر Yahoo را الگو قرار داده بودند. لیکن هم اکنون سپهر از یک پرتال عمومی به یک پرتال سازمانی (Enterprise Portal) توسعه یافته است و در حال حاضر، بستری است که هر کاربر می تواند با ورود به آن به اطلاعات و خدمات مورد نظر خود دست یابد؛ فارغ از اینکه این اطلاعات و خدمات در کجا و به چه نحو ذخیره شده است. این نرم افزار می تواند با پذیرش بیش از ۹۰۰۰ کاربر همزمان در واحد ثانیه، خدمات الکترونیکی متفاوتی را در بسترهای اینترنت و موبایل ارائه نماید.

 

 

چرا لایفری ۷:

  1. توسعه ای مبتنی بر دنیای متن باز
  2. از صفر آغاز نکنیم!
  3. طراحی گرافیکی پرتال لایفری
  4. امکانات پرتال  لایفری: پرتلت دفترچه تلفن، فرم ساز حرفه ای، پشتیبان گیری مستقل و …

 

 

 
 
 

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.