مقدمه و معرفی

مقدمه و معرفی

title-line

باشگاه مخاطبان، ابزاری است در خدمت مدیران شرکتها و سازمانها در جهت تبدیل و تعالی مشتریان گذرا به مشتریان وفادار و هوادار. این ابزار در یک فرآیند کوتاه مدت میتواند با حمایت از مشتریان، وفاداری مشتریان را افزایش داده و مشتریان موجود را حفظ و تثبیت نماید. باشگاه مخاطبان اهداف مختلفی را  پوشش می دهد که برخی از آنها عبارتند از:

1.   ساماندهی جامعه مخاطبان سازمان اعم از مشتریان، کارمندان، شرکای تجاری و سهامداران

2.   ایجاد ارتباط مستمر و مفید با مشتریان و مخاطبان

3.   مدیریت ارتباط دو طرفه با مشتریان و ایجاد تعاملات برد، برد

4.   تبیین جایگاه مشتری در سازمان و به اشتراک گذاری این جایگاه با مشتری

5.   افزایش روحیه همکاری میان همکاران، مشتریان و شرکای تجاری سازمان

6.    تکریم و ارائه پاداش و جوایز به مسببان پیشرفت سازمان

7.   سهیم شدن همه مخاطبان سازمان در رشد و تعالی سازمان

باشگاه مخاطبان: ابزاری کامل و جامع است  در راستای تبدیل و تعالی مشتریان گذرا به مشتریان وفادار و ماندگار