ساختار شکست کار و برنامه زمانبندی

ساختار شکست کار و برنامه زمانبندی

title-line

 

 

ردیف

عنوان فاز

لیست فعالیتها

مدت زمان

1.       

تجزیه و تحلیل نیازهای سازمانی و ارائه خدمات مشاوره

  • برگزاری جلسه حضوری با کارفرما و تحلیل نیازهای سازمانی
  • بررسی سامانه های موجود
  • تهیه معماری سرویس گرای سازمان

15 روز

2.       

راه اندازی سرور ESB با امکانات موجود

(Core Product)

  • راه اندازی ESB همراه با آموزش امکانات اصلی

15 روز

3.       

ایجاد ارتباط با سامانه های موجود دانشگاه

ثبت وب سرویسهای دانشگاه تا سقف 50 وب سرویس

30روز