راهکارهای موجود در هوش تجاری

راهکارهای موجود در هوش تجاری

title-line

دامنه هوش تجاری : 

   1- سازمانهای کوچک : اکسل

   2- سازمانهای بزرگ : داده کاوی‏ پیش بینی آینده و ...

 

کاربران هوش تجاری : 

بدون هوش تجاری معمولا اطلاعات خام و گزارشات کلی به مدیران اراده می شود.

عموما کاربران هوش تجاری مدیران سازمانها هستند:

•برخورداری از داشبوردهای مدیریتی
•کمک به تصمیم گیری
•خودکار سازی فرآیندها
 
هوش تجاری معمولا کاربران دیگری نیز دارد مانند:
•مخاطبان سازمان
•مدیران و کارشناسان میانی
•سیستم ها و نرم افزار ها (خودکار سازی فرآیندها)

 

 

راهکارهای موجود در هوش تجاری: 

.1BI: هوش تجاری مبتنی بر ایجاد انباره داده و داشبوردهای مدیریتی، دراین روش معمولا اطلاعات هر هفته یکبار به روز رسانی شده و گزارشات مدیریتی برای تصمیم گیری ایجاد می شود.
.2 Real Time BI: تحلیل و بررسی داده های گذشته در کنار اتفاقاتی که در لحظه در حال وقوع است و ارائه داشبورد های لحظه ای در کنار اتخاذ تصمیمات خودکار توسط سیستم.