تکنولوژی دانش آرا

تکنولوژی دانش آرا

title-line

  • بتنی بر تکنولوژی J2EE
  • تولید شده در فرآیند توسعه RUP
  • برخوردار از معماری Service Oriented Architecture (SOA)
  • بهره گرفته از ابزار هایی چون Hibernate، Spring، JBoss، Struts، AJAX، JSF، JAAS، LDAP، Lucene، Log4j، Tiles و Jack Rabbit.
  • پشتیبانی از استاندارد ها و تکنیکهایی چون JSR 168، JSR 170، XPDL، XML-XSL، SOAP، RMI، WSRP، JMS، HQL، SSO و WSDL
  • برخورداری از Mail Server (IMAP)
  • پشتیبانی از زبانهای فارسی و انگلیسی.
  • توانایی ارائه Web Service
  • توانایی فعالیت موازی چند سرور به صورت Clustering
  • توانایی ارسال SMS از طریق SMS Gateway