اهداف اصلی پروژه

اهداف اصلی پروژه

title-line

هوش تجاری(BI) چیست؟

هوش تجاری مجموعه ای تئوری ها، متدولوژی ها، معماری ها و تکنولوژی هاست که داده های خام را برای اهداف تجاری تبدیل به اطلاعات مفید و کاربردی می نماید.

 

چالشهای سازمانها در BI  چیست؟

•چالشهای مهم عبارتند از:
•داده ها در سیستم های مختلف نگهداری می شود.
•داده ها از فرمت مناسب برای تحلیل برخوردار نیستند
•نیازهای متفاوتی در بخش های مختلف سازمان وجود دارد
•چه داده هایی داریم و چه داده هایی نیازداریم هنوزمشخص نیست
•از این داده ها و اطلاعات چه انتظاراتی داریم؟