امکانات پیشخوان دانشگاهیداشبورد استاد

ریال

قیمت پرتال
 • امکانات مد نظر جهت نمایش خلاصه اطلاعات
 • لیست دروس ارائه شده استاد و تاریخ امتحانات و محل تشکیل کلاس
 • لیست دانشجویان هر درس با امکان ایمیل به دانشجویان یک درس و پیامک به دانشجویان یک درس
 • نمایش اعتبار پژوهشی استاد به تفکیک سال های مختلف در سه سال گذشته
 • لیست مقالات پژوهشی استاد که در سیستم پژوهشی دانشگاه ثبت و تائید شده است
 • لیست دروس ارائه شده در سیستم LMS توسط استاد
 • لیست سوالات دانشجویان هر درس که از استاد پرسیده شده است
 • لیست دانشجویان هر درس که در کوئیز ها مشارکت کرده اند با نام کوئیز
 • لیست کوئیز های برگزار شده
 • نمایش تعداد نامه های دریافتی جدید (نخوانده) استاد در سیستم اتوماسیون به تفکیک کارتابل های تعریف شده برای کاربر
 • آخرین فیش حقوقی استاد
 • نمایش مانده بدهی/ بستانکاری استاد
 • مشاهده آخرین حکم کارگزینی
 • نمایش اطلاعیه های رفاهی اساتید
 • مشاهده وام های دریافتی و مبالغ باقیمانده کل
 • مشاهده کلیه فولدرهای ایجاد شده در ایمیل و تعداد ایمیل های جدید در هر فولدر
 • امکان نمایش اینترنت مصرفی کاربر
 • امکان تعریف بوک مارک (پیوندهای شخصی) و به اشتراک گذاری آن با دیگران
 • نمایش پیام های مدیریتی و سراسری دانشگاه
 • نمایش پیوندهای سراسری (بوک مارک های دانشگاه) به سامانه های دانشگاه و سایت های مهم
 • قابلیت نمایش تقویم دانشگاه
 • قابلیت تنظیم کردن موارد شخصی در تقویم: مانند اضافه کردن تاریخ و ساعت جلسات شخصی توسط کاربر
 • امکان به اشتراک گذاری برخی از رویدادهای تقویم برای کاربر میهمان
داشبورد پرسنل

ریال

قیمت پرتال
 • نمایش تعداد نامه های دریافتی جدید (نخوانده) کاربر در سیستم اتوماسیون به تفکیک کارتابل های تعریف شده برای کاربر
 • فیش حقوق
 • نمایش مانده بدهی/ بستانکاری کاربر
 • مشاهده آخرین حکم حقوقی
 • نمایش اطلاعیه های رفاهی پرسنل
 • مشاهده وام های دریافتی و مبالغ باقیمانده کل
 • مشاهده کلیه فولدرهای ایجاد شده در ایمیل و تعداد ایمیل های جدید در هر فولدر
 • امکان نمایش اینترنت مصرفی کاربر
 • امکان تعریف بوک مارک (پیوندهای شخصی) و به اشتراک گذاری آن با دیگران
 • نمایش پیام های مدیریتی و سراسری دانشگاه
 • نمایش پیوندهای سراسری (بوک مارک های دانشگاه) به سامانه های دانشگاه و سایت های مهم
 • قابلیت نمایش تقویم دانشگاه
 • قابلیت تنظیم کردن موارد شخصی در تقویم: مانند اضافه کردن تاریخ و ساعت جلسات شخصی توسط کاربر
 • امکان به اشتراک گذاری برخی از رویدادهای تقویم برای کاربر میهمان
داشبورد دانشجو

ریال

قیمت پرتال
 • امکانات مد نظر جهت نمایش خلاصه اطلاعات
 • دروس انتخابی دانشجو در ترم جاری و تاریخ امتحانات
 • اعلامیه های عمومی گلستان
 • دروس انتخابی دانشجو در ترم جاری و تاریخ کوئیزها
 • مانده بدهی دانشجو
 • مشاهده وام های دانشجویی دریافتی و مبالغ باقیمانده کل
 • مشاهده کلیه فولدرهای ایجاد شده در ایمیل و تعداد ایمیل های جدید در هر فولدر
 • امکان نمایش اینترنت مصرفی کاربر