امکانات پیشخوان داشبورد پرسنل

سامانه ها

امکانات مد نظر جهت نمایش خلاصه اطلاعات

1. اتوماسیون اداری

نمایش تعداد نامه های دریافتی جدید (نخوانده) کاربر در سیستم اتوماسیون به تفکیک کارتابل های تعریف شده برای کاربر

2. اتوماسیون مالی

فیش حقوق
نمایش مانده بدهی/بستانکاری کاربر

3. کارگزینی

مشاهده آخرین حکم حقوقی

4. رفاهی

نمایش اطلاعیه های رفاهی پرسنل
مشاهده وام های دریافتی و مبالغ باقیمانده کل

5. پست الکترونیک

مشاهده کلیه فولدرهای ایجاد شده در ایمیل و تعداد ایمیل های جدید در هر فولدر

6. سامانه مدیریت اینترنت دانشگاه

امکان نمایش اینترنت مصرفی کاربر

7. پرتال پیشخوان

امکان تعریف بوک مارک (پیشوندهای شخصی) و به اشتراک گذاری آن با دیگران
نمایش پیام های مدیریتی و سراسری دانشگاه
نمایش پیوندهای سراسری (بوک مارک های دانشگاه) به سامانه های دانشگاه و سایت های مهم
قابلیت نمایش تقویم دانشگاه
قابلیت تنظیم کردن موارد شخصی در تقویم: مانند اضافه کردن تاریخ و ساعت جلسات شخصی توسط کاربر
امکان به اشتراک گذاری برخی از رویدادهای تقویم برای کاربر میهمان