امکانات پیشخوان داشبورد دانشجو

سامانه ها

امکانات مدنظر جهت نمایش خلاصه اطلاعات

1. آموزشی

دروس انتخابی دانشجو در ترم جاری و تاریخ امتحانات
اعلامیه های عمومی گلستان

2. آموزش مجازی

دروس انتخابی دانشجو در ترم جاری و تاریخ کوئیزها

3. اتوماسیون مالی

مانده بدهی دانشجو

4. رفاهی

مشاهده وام های دانشجویی دریافتی و مبالغ باقیمانده کل

5. پست الکترونیک

مشاهده کلیه فولدرهای ایجاد شده در ایمیل و تعداد ایمیل های جدید در هر فولدر

6. سامانه مدیریت اینترنت دانشگاه

امکان نمایش اینترنت مصرفی کاربر