نحوه همکاری

نحوه همکاری

title-line

از آنجا که مبلغ شارژ در ازای ثبت پرداخت کسر می گردد و قبل از آن کنترلی روی صدور فیش نمی باشد جهت کنترل صدور فیش دو راهکار ارائه می گردد:

  1. تعیین حداکثر تعداد صدور فیش به عنوان ضریبی از مبلغ شارژ شده (مثلا حداکثر دو برابر مبلغ شارژ شده حق صدور فیش داشته باشد.)
  2. با اتمام موجودی اجازه ثبت پرداخت ها داده می شود ولی به دلیل منفی شدن شارژ، اجازه صدور فیش داده نشود تا شارژ صورت گیرد.

نگهداری تاریخچه شارژها

موجودی هر دفتر در صفحه اصلی عوارض نمایش داده شود و همان جا دکمه افزودن شارژ قابل مشاهده می باشد که امکان افزایش شارژ می باشد.

با زدن دکمه، باکس مبلغ مشاهده شده که مبلغ توسط دفتر وارد شده و عملیات پرداخت صورت می گیرد. پس از پرداخت اطلاعات پرداخت در تاریخچه شارژها ذخیره می شود و مبلغ شارژ شده در جدول دفتر ذخیره می شود.

ذخیره مبلغ هر فیش در جدول شهرداری در دیتابیس به صورت دستی به طوریکه از طریق وب قابل تغییر نباشد. (بدیهی است در صورتی که مقدار این فیلد صفر باشد بدین معنی است که آن شهرداری به صورت فیشی و شارژ کار نمی کند)

افزودن رکورد هزینه فیش در جدول strapdetial

ایجاد گزارش شارژ فعلی دفاتر

ایجاد گزارش شارژ دفاتر بر اساس تاریخ

افزودن دکمه شارژ جلو دفاتر جهت خرید شارژ توسط مدیر سیستم

افزودن دکمه مشاهده تاریخچه شارژها جلو هر دفتر

پیاده سازی عملیات پرداخت اینترنتی با حساب بانکی شرکت