تکنولوژی دانش آرا

تکنولوژی دانش آرا

title-line

 • بتنی بر تکنولوژی J2EE
 •  
 • تولید شده در فرآیند توسعه RUP
 •  
 • برخوردار از معماری Service Oriented Architecture (SOA)
 •  
 • بهره گرفته از ابزار هایی چون Hibernate، Spring، JBoss، Struts، AJAX، JSF، JAAS، LDAP، Lucene، Log4j، Tiles و Jack Rabbit.
 •  
 • پشتیبانی از استاندارد ها و تکنیکهایی چون JSR 168، JSR 170، XPDL، XML-XSL، SOAP، RMI، WSRP، JMS، HQL، SSO و WSDL
 •  
 • برخورداری از Mail Server (IMAP)
 •  
 • پشتیبانی از زبانهای فارسی و انگلیسی.
 •  
 • توانایی ارائه Web Service
 •  
 • توانایی فعالیت موازی چند سرور به صورت Clustering
 •  
 • توانایی ارسال SMS از طریق SMS Gateway
 •